แบบฟอร์มรวมสำหรับบุคลากรทุกประเภท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


       
 


ชื่อเอกสาร (แบบฟอร์มรวมสำหรับบุคลากรทุกประเภท)

 แบบฟอร์มทั่วไป
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌกส_ใบรับรองแพทย์ (2)
  หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
     
 แบบฟอร์ม WORK FROM HOME สถานการ์ณ COVID-19
  COV-1
  COV-1_ตัวอย่าง
  COV-2
  แบบฟอร์มการมอบหมายงาน WFH
  ว 16 แนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย
     
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวง,ลูกจ้างชั่วคราว
  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ลูกจ้างรายคาบ
     
 F026-15 แบบรายงานการสแกนลายนิ้วมือ (ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการ)
 F026-09 แบบรายงานการสแกนนิ้ว (ลาชั่วโมง/ไปราชการ)
 F026-08 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 F026-07 ใบลาพักผ่อน
 F028-04 แบบรายงานกาารจัดอบรม ประชุม สัมมนา สำหรับหน่วยงานภายในเป็นผู้จัด
 F028-03 แบบรายงานผลการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา (นอกหน่วยงาน)
 F028-02 แบบบันทึกการฝึกอบรมหรือสอนงานเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานภายใน
 F028-01 แบบบันทึกการฝึกอบรมหรือสอนงานสำหรับบุคลากรใหม่
 แบบขอรับบำเหน็จตกทอด
 แบบฟอร์มขอรับเงิน พ.ต.ส.
 แบบฟอร์มประเมินตนเองหลังการฝึกอบรม (1 เดือน)
 แบบฟอร์มสำหรับผู้บังคับบัญชาประเมินหลังการฝึกอบรม (3 เดือน)
 พจนานุกรมสมรรถนะหลักกรมสุขภาพจิต