แบบฟอร์มสำหรับ ข้าราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


       
 


ชื่อเอกสาร (ข้าราชการ)

 การประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานแพทย์ ทันตแพทย์
    หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและประเมินผลงาน กรมสุขภาพจิต
    การเผยแพร่ผลงาน ระดับ ชพ. สายวิชาชีพเฉพาะ
    ใบสมัครประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (แพทย์ ทันตแพทย์)
 
 การประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
    1.1 เกณ์การประเมิน เลื่อน ชง. ปี 64
    แนวทางการเลื่อน ประเภททั่วไป
    ใบสมัครประเมินบุคคล ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 
 การประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและประเมินผลงาน กรมสุขภาพจิต
     ใบสมัครประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 
 แบบฟอร์มการลาศึกษาต่างประเทศ
    001 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ขอปฏิบัติการวิจัย (0899-401-001)
    002 แบบใบรับรองของผู้บังคับบัญชา (0899-401-002)
    003 แบบใบลาไปศึกษาวิชา ดูงาน ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (0899-401-003)
    004 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม (0899-401-004)
    005 สัญญาค้ำประกัน (0899-401-005)
     006 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (0899-401-006)
    007 แบบบันทึกแจ้งกำหนดวันเดินทาง (0899-401-007)
    008 แบบรายงานตัวไปศึกษา (0899-401-008)
    009 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (0899-401-009)
    010 แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน (0899-401-010)
    011 แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ (0899-401-011)
    012 แบบรายงานตัวมาศึกษา ส่งสำนักผู้ดูแลและสถานฑูต (0899-401-012)
    013 เหตุผลความจำเป็นและโครงการ (0899-401-013)
 
 แบบฟอร์มการลาศึกษาภายในประเทศ
   1)แบบแสดงความจำนงขอจัดสรรโควตาลาศึกษาต่อภายในประเทศ(1)
   2)แบบฟอร์มรายละเอียดการขอจัดสรรโควตา(1)
   3)แบบแสดงความจำนงขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก(1)
   4)แบบใบลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัยหรือดูงาน(1)
   5)แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ(1)
   6)แบบสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่(ลาศึกษาภายในประเทศ)(1)
   7)แบบรายงานผลการศึกษา(1)
   8)แบบขอขยายเวลา(1)
   9)แบบรายงานตัวกลับ(1)

 แบบประเมินศักยภาพบุคคล (กรณีการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
 แบบบรรยายลักษณะงานJD(F.026.04)
 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ(F.026.13)
 แบบฟอร์มขอย้าย(F.026.06)
 แบบขอรับบำเหน็จตกทอด
 หนังสือขอโอน(F.026.14)
 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ(0899-401-041)
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย