แบบฟอร์ม SP.028

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


       
 


ชื่อเอกสาร

 แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากร
    1 แบบบันทึกการฝึกอบรมหรือสอนงาน (F.028.01)
    2 แบบบันทึกการฝึกอบรมหรือสอนงานเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานภายใน (F.028.02)
    5 แบบฟอร์มประเมินตนเองหลังการฝึกอบรม 1 เดือน
    6 แบบฟอร์มประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม 3 เดือน
    7 แบบสรุปประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะเฉพาะและทักษะ (F.028.05)
 
 แบบฟอร์มการลาศึกษาภายในประเทศ
    1 แบบแสดงความจำนงขอรับการจัดสรรโควต้าลาศึกษาต่อ
    2 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอจัดสรรโควตา
     3 แบบแสดงความจำนงขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    4 แบบใบลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัยหรือดูงาน
    5 แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
     6 แบบสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่(ลาศึกษาภายในประเทศ)
    7 แบบรายงานผลการศึกษา
    8 แบบขอขยายเวลา
    9 แบบรายงานตัวกลับ
 
 การลาไปศึกษาต่างประเทศ
   001 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ขอปฏิบัติการวิจัย (0899-401-001)
   002 แบบใบรับรองของผู้บังคับบัญชา0899-401-002
   003 แบบใบลาไปศึกษาวิชา ดูงาน ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (0899-401-003)
   004 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม (0899-401-004)
   005 สัญญาค้ำประกัน
   006 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (0899-401-006)
   007 แบบบันทึกแจ้งกำหนดวันเดินทาง (0899-401-007)
   008 แบบรายงานตัวไปศึกษา 0899-401-008
   009 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (0899-401-009)
   010 แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน (0899-401-010)
   011 แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ (0899-401-012)
   012 แบบรายงานตัวมาศึกษา ส่งสำนักผู้ดูแลและสถานฑูต (0899-401-013)
   013 เหตุผลความจำเป็นและโครงการ (0899-401-014)