แบบฟอร์มสำหรับ ลูกจ้างรายคาบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


       
 


ชื่อเอกสาร (แบบฟอร์มสำหรับลูกจ้างชั่วคราว)

 Job Description ของลูกจ้างชั่วคราว
 แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว-รายคาบ
 หนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว