แบบฟอร์มสำหรับ ลูกจ้างประจำ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


       
 


ชื่อเอกสาร (แบบฟอร์มสำหรับลูกจ้างประจำ)

 Job Description สำหรับลูกจ้างประจำ
 แบบฟอร์มปรับระดับชั้นเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ
 หนังสือลาออกจากราชการ
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ