แบบฟอร์มสำหรับ ลูกจ้างรายคาบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


       
 


ชื่อเอกสาร (แบบฟอร์มสำหรับลูกจ้างรายคาบ)

 Job Description ลูกจ้างรายคาบ
 แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินลูกจ้างรายคาบ
 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว-รายคาบ
 หนังสือลาออกจากราชการ