ประวัติสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

about us

"สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ววันที่ 24 กันยายน 2514 เป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาดกลาง จำนวน 300 เตียง ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการด้านนิติจิตเวช
โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงพยาบาลนิติจิตเวช" ต่อมาได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนามให้ใหม่เป็น "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2545 โดยมีนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก เป็นผู้อำนวยการคนแรก

about us

นอกจากนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ยังได้รับรองด้านคุณภาพมาตรฐานระบบ HA จากสถานบันพัฒนาคุณภาพ ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปัจจุบันสถาบันฯ ยังคงต้องดำเนินการผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 7 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางพลัด