หน่วยบริการ (สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช) ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ลำดับ ชื่อหน่วยบริการ จังหวัด เว็บไซต์ ติดต่อ
1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร http://www.somdet.go.th/ 0-2441-6100
2 สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร http://www.rajanukul.go.th/ 0-2248-8900
3 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร http://www.galya.go.th 0-2441-6100
4 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร http://www.smartteen.net/main/ 0-2248-8999
5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ http://yuwahospital.com/ 0-2384-3381-3
6 โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี http://www.srithanya.go.th/ 0-2528-7800
7 โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ http://www.suanprung.go.th/ 053-908500
8 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นครสวรรค์ http://www.nph.go.th/index.php/th/ 056-219-444
9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี http://www.prasri.go.th/ 045-352500
10 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น http://www.jvkk.go.th/ 043-209999
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นครราชสีมา http://www.jvkorat.go.th/newsite/ 044-233999
12 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม http://www.jvnkp.net// 042-539000
13 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เลย http://www.rploei.go.th/ 042-808100
14 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สระแก้ว http://jvsakaeo.go.th/ 037-262-995-8
15 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี http://www.suansaranrom.go.th/ 077-916500
16 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สงขลา http://www.skph.go.th/newskph/ 074-317400
17 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ http://www.ricd.go.th/ 053-908300
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น http://www.necam.go.th/ 043-910770–1
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ สุราษฎร์ธานี