เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

HA

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015

ISO9001

ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001: 2013

ISO27001