หน้าหลัก > รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR (tor)

    แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง     ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง     ประกาศร่าง TOR     ประกาศเชิญชวน
    ประกาศผลผู้ชนะ     สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง     รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปะจำปี     จำหน่ายพัสดุ

หมายเหตุ :     ประกาศล่าสุด I   ประกาศ