สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต”

 
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ
"อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต" (New Era of Thai Environmental Health
towards Future Challenges) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
.#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี2564 #COVID19 #กรมอนามัย  #TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES
#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  #กระทรวงสาธารณสุข #newnormal

 

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ยิ้มสู้ไว้ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ เป็นประธานในการประชุม กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ติดตามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบริการตามรายโรค ปีงบประมาณ 2565

การประชุมทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) สถาบันกัลยาณ์ ฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5

พิธีน้อมรำลึก พระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต

บริการ สื่อ - คลังความรู้ ดูทั้งหมด

ภาพ Infographic ดูทั้งหมด

ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์