หน้าหลัก > รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

    บันทึกประกาศ
    รายการแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา
    คำแนะนำบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
    แบบฟอร์มยินยอมรักษาด้วยไฟฟ้า (ไทย-อังกฤษ)
    แบบสอบถามความพึงพอใจ (ไทย-อังกฤษ)
    ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร (ไทย-อังกฤษ)
    ใบบกรอกประวัติผู้ผ่วยใหม่ (ไทย-อังกฤษ)
    ใบรับรองแพทย์ (ไทย)
    ใบร้บรองแพทย์ลาป่วย (อังกฤษ)
    ใบรับรองแพทย์สมัครงาน (อังกฤษ)
    หนังสือให้ความยิมยอมการบำบัดรักษา (ไทย-อังกฤษ)
    แบบคำร้องขออนุญาติ (อังกฤษ)
    แบบคำร้องขออนุญาติ (ไทย)
    ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (อังกฤษ)
    ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (ไทย)
    

แบบฟอร์มทั่วไป

    คำขอและหนังสือกู้ เงินกู้โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด (สมาชิกสามัญ)
    แบบฟอร์มขอโอนย้ายมารับราชการ