หน้าหลัก > รายละเอียด

โครงสร้างองค์กร

 

>> คลิกดูโครงสร้างทั้งหมด <<

 

ลงวันที่

คำสั่ง

03/01/2562  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
03/05/2561  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
09/04/2562  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
21/11/2561  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 

หน่วยงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1. ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4. กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5. กลุ่มงานพัสดุ
6. กลุ่มงานโภชนาการ
7. กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
8. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
9. กลุ่มงานเภสัชกรรม
10. กลุ่มงานจิตวิทยา
11. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
12. กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
13. กลุ่มงานทันตกรรม
14. กลุ่มงานการแพทย์
15. กลุ่มภารกิจเครือข่าย
16. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
17. กลุ่มภารกิจการพยาบาล
18. งานธุรการ
19. งานรักษาความปลอดภัย
20. งานยานพาหน
21. งานซ่อมบำรุง
22. งานซักฟอก
23. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยากร
25. งานเวชระเบียนและสถิติ
26. งานจ่ายกลาง
27. งานการแพทย์ทางเลือก
28. งานพยาบาลจิตเวชชุมชน
29. งาน Refer
30. งานการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า
31. งานบริการผู้ป่วยนอก
32. สำนักงานจิตเวชเฉพาะทาง
33. สำนักงานนิติสุขภาพจิต
34. หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์
35. หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์
36. หอผู้ป่วยนิติภัทร
37. หอผู้ป่วยนารีนาถ
38. หอผู้ป่วยพิเศษหญิง
39. หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(1)
40. หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(2)
41. หอผู้ป่วยพุทธชาด(จิตเวชสูงอายุ)
42. หอผู้ป่วยจิตพิศุทธิ์(จิตเวชทั่วไป)