ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-01-24 13:56:23

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-01-24 13:54:52

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานธุรการ - นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ - นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานซักฟอก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2021-12-08 08:52:12

ตำแหน่ง (29-11-2564)
- นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-12-08 08:52:03

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
- พนักงานธุรการ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-11-15 17:45:20

ตำแหน่ง (28-10-2564)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-11-15 17:45:01

ตำแหน่ง (28-10-2564)
-พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2021-10-28 11:38:32

ตำแหน่ง (22-09-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-10-28 11:38:21

ตำแหน่ง (22-09-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-10-28 11:38:10

ตำแหน่ง (22-09-2564)
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-09-22 10:57:35

ตำแหน่ง (24-08-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
2021-08-04 23:15:38

ตำแหน่ง (03-08-2564)
- นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2021-08-04 23:14:48

ตำแหน่ง (09-07-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-07-09 12:07:22

ตำแหน่ง (16-06-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-06-16 11:22:55

ตำแหน่ง (24-05-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-05-24 11:28:01

ตำแหน่ง (28-04-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้