ประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง (04-11-2563)
2020-12-07 16:33:43

ตำแหน่ง
- นักจัการงานทั่วไป 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (04-11-2563)
2020-12-07 16:33:58

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ(03-12-2563)
2020-12-07 16:34:20

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา (เพศชาย)
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
- นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (11-11-2563)
2020-12-03 13:50:41

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
- เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ (11-11-2563)
2020-12-03 13:51:23

ตำแหน่ง
- เภสัชกร 1 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา