ประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:40:22

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:40:07

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-07-01 08:54:05

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-07-01 08:53:55

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-04-28 13:55:29

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-04-25 08:32:28

ตำแหน่ง
- นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-03-11 12:36:27

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-03-11 12:36:19

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-02-24 12:28:54

ตำแหน่ง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2022-02-24 12:28:25

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-02-24 12:28:14

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-01-14 13:15:11

ตำแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา - เภสัชกร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-01-14 13:15:02

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2022-01-05 13:23:33

ตำแหน่ง
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-01-05 13:23:16

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานธุรการ - นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ - นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานซักฟอก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-01-05 13:23:03

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข