ประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-01-14 13:15:11

ตำแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา - เภสัชกร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-01-14 13:15:02

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2022-01-05 13:23:33

ตำแหน่ง
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-01-05 13:23:16

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานธุรการ - นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ - นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานซักฟอก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2022-01-05 13:23:03

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2022-01-05 13:22:49

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
- พนักงานธุรการ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2022-01-05 13:22:29

ตำแหน่ง
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2021-11-02 16:46:13

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-11-02 16:46:00

ตำแหน่ง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2021-11-02 16:45:37

ตำแหน่ง
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-09-13 10:03:46

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2021-09-13 10:03:39

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2021-09-13 10:03:29

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เภสัชกร 1 อัตรา