หน้าหลัก >

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ

2.Neurobiology of Sexual Violence
3.อาชญาวิทยาและโรคจิตเวชในผู้กระทำผิดทางเพศ
4.Inappropriate Sexual Behavior in Neurocognitive Disorders
5.ความรุนแรงในครอบครัว คือ ภัยเงียบในวิกฤต
6.Pathway to Resilience of Psychological Trauma from Sexual Violence
7.Stop Violence Towards LGBTQ+ (1)
รวม-สรุปเนื้อหาประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต