หน้าหลัก >

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต

               

                   แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ติดตามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบริการตามรายโรค ปีงบประมาณ 2565เพื่อให้การดำเนินงานบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ และในรูปแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting