หน้าหลัก >

Animations กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช

Animations กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช จำนวน 7 ตอน (Playlist ทั้งหมด)

► EP01 ตอน บทบาทหน้าที่ของสหวิชาชีพ
 EP02 ตอน กระบวนการต่อสู้คดีและการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14
 EP03 ตอน กระบวนการดูแลผู้รับบริการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48
 EP04 ตอน กระบวนการพิจารณาคดีอาญา
 EP05 ตอน กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชในเรือนจำ
 EP06 ตอน กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชในชุมชน
 EP07 ตอน การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ป่วยนิติจิตเวช