หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์​ ฯ ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

                 นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ฯ ให้ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทำให้ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ทั้งจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย ณ ลานสนามหญ้า อาคารผู้ป่วยใน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์