หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

                 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ  “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges) โดยมี นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นลำดวน) เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ของบุคลากร ผู้ใช้บริการ และประชาชน