หน้าหลัก >

สื่อ ความรู้ สำหรับผู้สูงอายุ

สื่อ-วีดิทัศน์

ดูแลจิตใจผู้สูงวัย
ช่วยแก้ไขปัญหาการนอน

การดูแลผู้สูงวัยที่มีอารมณ์วิตกกังวล

การดูแลผู้สูงวัยที่มีอารมณ์ซึมเศร้า

การดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาการนอน
รักให้เป็น อกหักให้เป็น 
1 นาที กับ กรมสุขภาพจิต
การดูแลผู้สูงวัยที่มีอาการหงุดหงิด ก้าวร้าว

สื่อ-สิ่งพิมพ์

 

เอกสาร ดาวน์โหลด

แบบประเมิน Neuropsychiatric Inventory (1).doc
เครื่องมือประเมิน ผส.