หน้าหลัก >

กิจกรรม “Galya Walk Running ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 
4 ธันวาคม 2563
.
ชมรมกีฬาร่วมกับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “Galya Walk Running ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีความสุข ตามนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต
.
และเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) โดยมีนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 

>> คลิกดูรายละเอียด <<