หน้าหลัก >

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย

 
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2563
กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงและทราบถึงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร่วมวางแผนและบูรณาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๕ และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชไปปฏิบัติและถ่ายทอดในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม

 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<