หน้าหลัก >

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป ประชุมเพื่อรวบรวมผลงานของงานบริการ SSS (Supra Specialist Service)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป ประชุมเพื่อรวบรวมผลงานของงานบริการ SSS (Supra Specialist Service) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานบริการจิตเวช SSS ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์