หน้าหลัก >

รับการเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2563
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับการเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรม มีอาจารย์ภาสกร รัตนเดชสกุล ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีพญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะกรรมการทีม PTC ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ Reaccreditation ครั้งที่ ๕ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<