หน้าหลัก >

ประชุมเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้พลังงาน

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะทำงานควบคุมกำกับการใช้พลังงาน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้พลังงาน และทบทวนมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินการประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<