หน้าหลัก >

กิจกรรมวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

นายแพทย์ศรุตพันธ์ุ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ได้มอบรางวัลแก่ผู้รับบริการภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในกิจกรรมวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

รูปภาพ เพิ่มเติม