หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่แวดล้อม ภายใต้หัวข้อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมกับทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่แวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ห่างไกล COVID-19" เพื่อให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด และจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและปลอดภัย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2563 โดยมีนายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

>> คลิกดูรูปภาพ <<