หน้าหลัก >

เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2567