หน้าหลัก >

ประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal)

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
คณะทำงานพัฒนา New Normal GALYA สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมการปรับกระบวนงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ สอดคล้องตามทิศทา นโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินท์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ
 

รูปภาพ เพิ่มเติม