หน้าหลัก >

ตรวจเยี่ยม Medication management System

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
แพทย์หญิงปวิตรา มงคลเนาวรัตน์ ประธานทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Medication management System ที่หอผู้ป่วยสุราและยาเสพติด (1) ชั้น 4 หอผู้ป่วยพุทธชาด และหอผู้ป่วยนิติภัทร ร่วมกับการตามรอยการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และตามแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยาต่างๆ