หน้าหลัก >

การตรวจรับอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อการผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น (Snoezelen)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน หัวหน้างานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการตรวจรับอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อการผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น (Snoezelen) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสิ่งแวดล้อมตามหลักการมัลติเซ็นซอรี่ (Multi-sensory environment) เพื่อส่งเสริม กระตุ้นการรับความรู้สึกพื้นฐานต่าง ๆ ของกลุ่มผู้รับบริการจิตเวชเด็ก จิตเวชทั่วไปและผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ เกิดการผ่อนคลาย ส่งผลในด้านการรู้จักควบคุมตนเอง (self-regulation) กระตุ้นความสนใจ (attention) และแรงจูงใจซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม ณ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการระบบประสาทและสมอง นายแพทย์ปรีชา อินโท อาคารนันทนาการบำบัด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รูปภาพ เพิ่มเติม