หน้าหลัก >

คณะทำงานการส่งยาไปรษณีย์และรับยาเดิม จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริการยาไปรษณีย์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
คณะทำงานการส่งยาไปรษณีย์และรับยาเดิม จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริการยาไปรษณีย์ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการบริการยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยนอกของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมี แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์