หน้าหลัก >

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563 การประชุุมสื่อสารองค์กรเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยยึดหลัก Social Distancing การประชุมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบาย และปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่หรือ New Normal รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงานของบุคลากร ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์