หน้าหลัก >

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นายแพทย์จุมภฏ รมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 นำทีมเข้าพบนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลาว่าการจังหวัfสมุทรสงคราม และนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ศาลาว่าการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานมหาดไทย
ในการนี้ นายแพทย์ศรุตพันธ์ุ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมบูรณางานด้วย และนำทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี