หน้าหลัก >

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน อุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน อุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” (Quarantine Telepresence) ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย
โควิด-19 ประกอบด้วย
๑. ตัวสื่อสารควบคุมรวมสำหรับแพทย์ ( Doctor Monitor) จำนวน ๑ ตัว
๒. ตัวสื่อสารของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน ๒ ตัว
ในการนี้ นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ ฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์