หน้าหลัก >

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

#ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน