หน้าหลัก >

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19

           นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19 (Cohort ward) ณ หอผู้ป่วยใน และรับฟังการรายงานความคืบหน้าโดยนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
           การนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้มอบนโยบายและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์