หน้าหลัก >

โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ "ศิลปะบำบัดเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในตนเองและเข้าใจผู้อื่น"