หน้าหลัก >

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว (PCC,Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และประเมินสถานการณ์ปัญหาความต้องการค้นสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่5 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC,Primary Care Cluster) ในพื้นที่เขต 5 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย กล่าวรายงานความเป็นมาและของวัตถุประสงค์โครงการ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม