หน้าหลัก >

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ เพื่อให้ Dementia care managers ได้รับควมรู้ ทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ดูแล (care givers)ได้ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์