หน้าหลัก >

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต" ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์