วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิตที่รวมพลังสังคมเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย

พันธกิจ

1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยมหลัก

GALYA
G - Good Governance : ธรรมาภิบาล
A - Altruism : เน้นงานส่วนรวม
L - Leadership and Learning : ร่วมเรียนรู้นำเลิศ
Y - Yield : มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์
A - Advocacy : พิทักษ์สิทธิประชาชน

ความหมายของค่านิยม

Good Governance หมายถึง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นองค์กรที่บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และมีความคุ้มค่า
Altruism หมายถึง บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีจิตใจที่เสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และสังคมเป็นที่ตั้ง
Leadership and Learning หมายถึง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นผู้นำความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวชของประเทศด้วยเพราะบุคลากรมีทักษะความเป็นผู้นำและมีวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้วทั้งองค์กร
Yield หมายถึง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่ก่อผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคม
Advocacy หมายถึง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นปากเสียงเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ด้านนิติจิตเวชให้กับประชาชนและสังคม