วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิตที่รวมพลังสังคมเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย

พันธกิจ

1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยม

GALYA “ธรรมาภิบาล เน้นงานส่วนรวม ร่วมเรียนรู้นำเลิศ มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน ”