ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับรางวัล บุคคลผู้ปฏิบัติต่องานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานบริการ

เกี่ยวกับสถาบันฯ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 24 กันยายน 2514 เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช
เป็นสถาบันทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี และไม่มีคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน

ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
และในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 7 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางพลัด

ข้อมูลองค์กร

about us

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เป็นนามที่ได้รับประทานนาม จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ วันที่ 3 เมษายน 2545
เดิมคือ " โรงพยาบาลนิติจิตเวช "

อ่านต่อ
director


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

core value

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิตที่รวมพลังสังคมเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย
พันธกิจ :
1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ

อ่านต่อ
award


 • ได้รับการรับรองด้านคุณภาพจากสถาบันพัฒนาคุณภาพ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
 • ISO 9001 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 • ISO 27001 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข่าวสาร

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีข้อคิดเห็นให้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งมาที่ : galyains@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สถาบันราชานุกูล จะดำเนินการทำลายแฟ้มผู้ป่วยในที่ขาดการติดต่อเกิน 10 ปี

อ่านต่อ...

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2560 “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” (Depression Let’s Talk)

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรม “ชาวกัลยาณ์ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน”

อ่านต่อ...

ปรึกษาหารือเตรียมจัดทำระบบข้อมูลต้นทุนโรงพยาบาล


อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด

อ่านต่อ...

การประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 ปี

อ่านต่อ...
อ่านทั้งหมด

บริการ

ให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและนิติจิตเวช รวมทั้งการให้บริการผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลทั่วไป ในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยสามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในภายใต้เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
รูปแบบการรักษาทางจิตเวช ประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยไฟฟ้า และการบำบัดรักษาทางจิตต่างๆ โดยให้การดูแลและบำบัดรักษาด้วยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ และนักกิจกรรมบำบัด

 • บริการผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

 • บริการผู้ป่วยในที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เขตความรับผิดชอบตามระบบพัฒนาบริการสุขภาพ
  สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชของเครือข่ายบริการ โดยให้การบำบัดรักษาตั้งแต่แรกรับจนกว่าอาการทางจิตจะทุเลา
 • คลินิกจิตเวชเด็ก
  และวัยรุ่น

  ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 1.6 ถึง 15 ปี

  ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 13.30 - 16.00น. ประเมินและบำบัดรักษาอาการทางจิตในเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางสุขภาพจิต

  คลินิกนิติจิตเวช

  ให้บริการผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวช ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

  บำบัดรักษาและการฟื้นฟูอาการทางจิตตรวจสภาพจิตผู้ขอรับบุตรบุญธรรม ทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
  ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30-16.00น.

  คลินิกจิตเวช
  ผู้สูงอายุ

  ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

  ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 - 11.00 น .
  ประเมินและบำบัดรักษาอาการทางจิตในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางสุขภาพจิต

  คลินิกสารเสพติด

  ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น. ประเมิน บำบัดรักษาอาการถอนยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด

  บริการจิตเวชชุมชน

  ให้บริการผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด โดยทีมจิตเวชชุมชน ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยการเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ยังให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการทำงานร่วมกับครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  บริการนิติจิตเวช

  บำบัดรักษาทั้งผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวชโดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และดูแลต่อเนื่อง ทั้งในชุมชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  นอกจากนี้ยังให้บริการโปรแกรมการ
  เตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดีและการเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย

  ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต

  ให้บริการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ การให้คำปรึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตทั้งในรูปแบบของโมบายทีม และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิตแก่บุคลากรสหวิชาชีพทั่วประเทศ

  ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

  สถาบันกัลยาณ์ราชนคริทร์ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ พยาบาล จิตวิทยา สังคมสงเคราห์ กิจกรรมบำบัด และวิชาชีพสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติด้านนิติจิตเวช คณะแพทย์ศาสตร์ส่งนักศึกษาแพทย์มารับการฝึกจากทั่วประเทศ นอกจากนี้สถาบันยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช สำหรับบุคลากรทางสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศ

  วิชาการ/สืบค้น/ดาวน์โหลด

  สื่อสุขภาพจิตและบทความ


  ที่ตั้ง

  23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์ 0-2441-6100 โทรสาร 0-2441-6101

  E-mail : galyains@gmail.com
  Webmaster : jirarat.hong@hotmail.com

  ค้นหาข้อมูล


  ค้นหาข้อมูลของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
  ค้นหาข้อมูลของกรมสุขภาพจิต
  ค้นหาข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข