ประวัติสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

about us

"สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ "โรงพยาบาลนิติจิตเวช" ได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2545 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2514 โดยมีนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก เป็นผู้อำนวยการคนแรก

about us แนวคิดในการก่อตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวชสำหรับผู้ป่วยโรคจิตคดี เกิดตั้งแต่ปี 2496 เนื่องจากมีบุคคลวิกลจริต สติวิปลาส ก่อความวุ่นวายในสังคมอยู่เนื่องๆ เช่น บุคคลวิกลจริตเข้าไปในลานจอดเครื่องบินของฐานทัพอากาศ มีพฤติกรรมที่จะกระทำจารกรรม หรือแสดงออกทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหรือผู้ก่อการร้ายดำเนินการต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยโรคจิตเข้าไปปรากฏตัวในบริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพหลายครั้งหลายหน โดยมีพฤติการณ์เข้าไปซุกซ่อนในเครื่องบิน ทำให้เป็นที่อับอายแก่ชาวต่างประเทศ และกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีนักโทษตามเรื่องจำต่างๆ ทั่วประเทศป่วยด้วยโรคจิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมตำรวจและกรมราชทัณฑ์ได้ร้องขอให้โรงพยาบาลจิตเวชรับผู้ที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว และนักโทษเหล่านั้นไว้กักกันรักษาโดยเฉพาะด้วยเหตุผลคนไข้โรคจิตคดี มีความโน้มเอียงที่จะประกอบอาชญากรรมเป็นภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลโรคจิตของกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถรับไว้รักษาได้ทั้งหมด เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ทำหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 1241/2505 ลงวันที่ 16 เมษายน 2505 และ ที่ มท 300/2506 ลงวันที่ 22 มกราคม 2506 ถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งนิคมสงเคราะห์อาชีพคนโรคจิต และขอให้จัดสร้างสถานพยาบาลโรคจิตคดีแบบกึ่งโรงพยาบาลกึ่งเรือนจำ เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการควบคุม ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคจิตคดีไม่ให้หลบหนีซึ่งอาจเป็นผลเสียหายแก่คดี และก่อความเดือดร้อนเป็นภัยแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ส่งเรื่องให้ศูนย์ป้องกันอาชญากรรมพิจารณา ระหว่างรอผลการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2506 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ในสมัยที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ได้จัดทำ “โครงการโรคจิตคดี” เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2507 ให้รอฟังผลพิจารณาของศูนย์ป้องกันอาชญากรรมก่อน

ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2507 ได้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงมหาดไทยให้แก้ไขโครงการโรงพยาบาลโรคจิตคดีที่กรมการแพทย์เสนอให้สมบูรณ์และเหมาะสม

ในการประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2508 มีมติให้เปลี่ยนชื่อโครงการโรงพยาบาลโรคจิตคดี เป็นโรงพยาบาลนิติ – จิตเวช เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อเนื่องจากเป็นคำที่ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Forensic Psychiatry ซึ่งเป็นคำที่เหมาะสม และมีความหมายเข้าใจง่าย หากใช้คำว่า “โรคจิตคดี” ตรงๆ อาจเป็นการกระทบกระเทือนใจ แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำผลการประชุมจัดทำโครงการร่วมกัน และขอกำหนดงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2510 – 2514 เป็นเงิน 12 ล้านบาท เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณา เห็นชอบในหลักการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจึงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 ส่วนสำนักงบประมาณก็เห็นชอบด้วยและให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2512 สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ได้นำเรื่องการก่อตั้งโรงพยาบาลนิติ – จิตเวช เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2510 เป็นเรื่องที่ 19 เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี พ.ศ.2515 เริ่มมีการพัฒนาทั้งด้านบริหาร บริการ วิชาการ และริเริ่มกำหนดรูปแบบการประชุมวินิจฉัยโรคร่วมกันโดยทีมจิตเวช มีการสร้างอาคารและภูมิทัศน์ที่เอื้อในการดูแลผู้้ป่วยนิติจิตเวช ภายใต้การนำของนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการคนที่สอง ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นรูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2536 มีการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนิติจิตเวช และเปิดศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ ภายใต้การนำของนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์

ปี พ.ศ.2539 มีการนำระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงาน และริเริ่มงานสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของนายแพทย์อภิชัย มงคล

ปี พ.ศ.2540 เริ่มนำระบบ ISO และ HA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO(9002) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2543 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ HA เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2547 ภายใต้การนำของนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปี พ.ศ.2545 นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตขณะนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศูนย์กลางวิชาการจิตเวชเฉพาะทางที่มีบทบาทต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคม จึงสนับสนุนให้ยกระดับจากโรงพยาบาลนิติจิตเวชเดิมขึ้นเป็นสถาบัน และได้ขอพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามสถาบันใหม่ว่า "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2545 และเสด็จมาประกอบพิธีเปิดสถาบันฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2545

ปี พ.ศ.2550 สถาบันฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบ HA ครั้งที่ 2 (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 ภายใต้การนำของนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ และได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิตในการพัฒนาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 จนสามารถประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551

ปัจจุบันสถาบันฯ ยังคงต้องดำเนินการผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข โดยรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับสามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

Copyright © 2016 - Galyarajanagarindra Institute | All Rights Reserved