( สำเนา )
ประกาศ กรมสุขภาพจิต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการ และเสื้อผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
             กรมสุขภาพจิต  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการ และเสื้อผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จำนวนประมาณ  ๙๘,๔๐๐  กิโลกรัม
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                        ๕. ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารรับรองว่ามีประสบการณ์ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล โดยมีระยะเวลาทำงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยนำมาประกอบการเสนอราคาอย่างน้อย ๓ สัญญา เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมั่นใจว่าผู้รับจ้างมีเครื่องจักรพร้อมที่จะใช้งาน และทีมงานพร้อมที่จะรับงาน
                        ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่เป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                        ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                       ๘. ผู้เสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป


 

 

                      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.galya.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๗๕ ในวันและเวลาราชการ

 
                      การขอรับเอกสารต้องแสดงหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสำเนา ภ.พ. ๒๐ หรือเอกสารที่แสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้ขอรับเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นางวยุณี ช้างมิ่ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เอ็นดู วิเรปะนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2559