( สำเนา )
ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต(สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 งานบริการทำความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐  บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด ๑,๓๘๑,๕๓๖.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เอ็นดู วิเรปะนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ