( สำเนา )
ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต   (สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการ และเสื้อผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างเหมาบริการซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการ และเสื้อผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส ๑,๒๕๙,๕๒๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ดลทยา สุริยนต์)
นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ