( สำเนา )
ประกาศ กรมสุขภาพจิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต (สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. บริษัท พนาทัศน์ จำกัด
               ๒. บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ภูมิทัศน์
               ๔. บริษัมทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จำกัด
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษชล แอสโซซิเอท
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นางเอ็นดู วิเรปะนะ)
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย มาโนช ชื่นชมวรรณ์)  
พนักงานพัสดุ ส 4  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ