( สำเนา )
ประกาศ กรมสุขภาพจิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต   (สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการ และเสื้อผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นางเอ็นดู วิเรปะนะ)
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ดลทยา สุริยนต์)  
นักจัดการงานทั่วไป  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
 โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ